ADVOKĀTA PADOMI

VID REORGANIZĀCIJA. SOLA PAPLAŠINĀT VID AMATPERSONU PILNVARAS VĒL VAIRĀK

Vai zinājāt, ka šobrīd notiek aktīvs darbs pie VID reorganizācijas, kas skars ne tikai VID, bet arī Jūs?
Proti, tiek plānots, ka ar 2026.gada 1.janvāri spēku zaudēs šā brīža likums “Par valsts ieņēmumu dienestu” un tā vietā spēkā stāsies jauns “Valsts ieņēmumu dienesta likums”, kurā būs ietverti vien ar iestādes darbību saistītie aspekti. Savukārt ar nodokļu administrēšanu saistītie aspekti tiks “uzlabotā versijā” pārcelti uz likumu “Par nodokļiem un nodevām”, atsevišķos gadījumos paplašinot VID amatpersonu tiesības.
 
Ņemot vērā, ka grozījumi stāsies spēkā vēl ne drīz un viss vēl var mainīties, tomēr ir vērts apskatīt gaidāmos grozījumus jau šobrīd, lai atcerētos cik plašas pilnvaras ir VID amatpersonām šobrīd un cik plašas būs nākotnē.
 
CIEMOS BEZ PILNVARAS
 
Jūs taču zinājāt, ka VID ir tiesīgs apmeklēt Jūsu kā nodokļu maksātāja ar saimniecisko darbību saistītās teritorijas un telpas, veikt tajās nodokļu kontroles pasākumus, preču fizisku apskati, kā arī izņemt preču paraugus.
 
Ja šobrīd likums paredz, ka apmeklējot Jums piederošās vai Jūsu lietošanā esošās teritorijas un telpas (un veicot ar nodokļu administrēšanu saistītās citas darbības), VID ierēdnim jāuzrāda dienesta APLIECĪBA UN augstāka ierēdņa PILNVAROJUMS, tad turpmāk tiek plānots nesaglabāt nosacījumu par augstāka ierēdņa pilnvarojuma uzrādīšanu.
 
Tas nozīmē, ka Jūs nevarēsiet atteikties ielaist VID ierēdni telpās, aizbildinoties ar to, ka ierēdnis šādu pilnvarojumu uzrādīt nevar. VID ierēdnis būs tiesīgs apmeklēt telpas, uzrādot vien dienesta apliecību.

Jums, savukārt, būs pienākums atļaut VID ierēdņiem apmeklēt Jums piederošās vai lietošanā esošās teritorijas, telpas un objektus (ar ko saprot arī transportlīdzekļus), kurās Jūs veicat saimniecisko darbību vai kuras ir saistītas ar ieņēmumu gūšanu citam nodokļu maksātājam saimnieciskajai darbībai.

Pašlaik NETIEK PLĀNOTS paplašināt VID tiesības tiktāl, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties ielaist VID ierēdni savās telpās, VID varēs ministrijām, pašvaldībām un citām institūcijām pieprasīt atsaukt Jums (Jūsu uzņēmumam) speciālo atļauju (licenci) veikt uzņēmējdarbību, un šī prasība būs obligāti izpildāma. Bet runas par to bija…
 
NE TIKAI NODOKĻU KONTROLES, BET ARĪ INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS NOLŪKOS
 
Būtiski norādīt, ka šobrīd likums ierobežo VID ierēdņu tiesības apmeklēt (apsekot) minētās telpas “NODOKĻU KONTROLES PASĀKUMU” veikšanai. Ņemot vērā, ka likumā ar “nodokļu kontroli” tiek saprasta konkrēta nodokļu administrācijas pārbaude, tad šo terminu plāno aizstāt ar terminu “administrēšanas darbības”, tādējādi aptverot gan darbības, kas tiek veiktas nodokļu kontrolē un nodokļu revīzijā (auditā), gan arī darbības, kas tiek veiktas pirms minēto pārbaužu veikšanas jeb INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS NOLŪKOS.
 
PIEPRASĪT INFO UN DOKUMENTUS NO VISĀM (NE TIKAI PĀRBAUDĀMĀM) PERSONĀM
 
VID ir tiesības pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus un saņemt no komerstantiem (un ne tikai) dokumentu nodokļu un nodevu pārbaudei vai uzskaitei.
Tāpat VID ir tiesības saņemt no fiziskām personām nepieciešanās izziņas un dokumentu atvasinājums, kas liecina par PĀRBAUDĀMĀS juridiskās vai fiziskās personas nodokļu saistībām un maksājumiem, (..) kā arī saņemt attiecīgus paskaidrojumus. Tā kā ne visām personām, par kurām tiek prasīta informācija, tiek uzsākta pārbaude, tad normu paredz paplašināt, izdzēšot vārdu“PĀRBAUDĀMĀS”.
 
LIETISKO PIERĀDĪJUMU IZŅEMŠANA BŪS IESPĒJAMA NE TIKAI PĀRKĀPUMA GADĪJUMĀ
 
Likumā paredz arī skaidri atrunāt VID tiesības minēto “administrēšanas darbību” laikā (un tātad arī informācijas iegūšanas nolūkos) izņemt kā lietiskos pierādījumus jebkurus dokumentus un priekšmetus. Šobrīd likums noteic, ka VID ierēdņi drīkst konfiscēt tikai administratīvo pārkāpumu priekšmetus un izdarīšanas rīkus, kā arī izņemt tikai ar administratīvo pārkāpumu saistīto mantu un dokumentus vai izņemt dokumentus un priekšmetus, kas attiecās uz darbībām ar akcīzes precēm. Tas attiecīgi nozīmē, ka turpmāk VID ierēdņiem nebūs obligāti jākonstatē administratīvo pārkāpumu, lai nodokļu maksātājam piederošos dokumentus un priekšmetus izņemtu (tostarp informācijas iegūšanas posmā).
 
Jāteic gan, ka VID iepriekš neradās grūtības konstatēt pārkāpumu, jo administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes (..) jomā paredz atbildību par, piemēram,:
 
a) informācijas nesniegšanu,
b) informācijas nepienācīgu sniegšanu
c) vai nepatiesas informācijas sniegšanu VID.
Attiecīgi pietiks ar to, ka Jūs atteiksieties sniegt piekļuves paroles Jūsu datoram (vai veiksiet darbības, kas var tikt iztulkotas kā atteikšanās sniegt pieprasīto informāciju, vai, pēc VID ierēdņiem, sniedzat nepilnīgu vai nepatiesu informāciju), lai tas būtu leģitīms pamats saskatīt pārkāpumu un izņemt Jūsu datoru.
 
INFORMĀCIJU BŪS JĀSNIEDZ ARĪ TAD, JA TO PRASA CITA (NE ES NODOKĻU ADMINISTRĀCIJA)
 
Pašlaik likums paredz Jūsu (kā nodokļa maksātāja) pienākumu iesniegt VID informāciju, ko pieprasa citas Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, ja šīs iestādes ES dalībvalstij šī informācija ir nepieciešama Jūsu nodokļu administrēšanas vajadzībām. Taču turpmāk plāno paredzēt, ka šāds pienākums sniegt informāciju būs paplašināms arī uz gadījumiem, ja nodokļu administrēšanai nepieciešamo informāciju pieprasīs arī cita valsts, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums (angl. Double tax treaty). Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, Kazahstānas nodokļu administrācija palūgs tai nepieciešamo informāciju, Jums būs tāda jāsniedz.
 
CITI
 
Minētie grozījumi nav vienīgie, tomēr darbs pie VID reformas vēl turpinās, un ļoti ticami paplašinātās VID tiesības iegūt informāciju un veikt citus nodokļu administrēšanas pasākumus spēkā stāsies tikai no 2026.gada 1.janvāra. Tomēr zīmīgi, ka jau šobrīd tiek atzīts, ka VID amatpersonu tiesības, kas ietver personām nelabvēlīgu darbību, būtu jānosaka skaidrāk, jo no pašreizējās likuma redakcijas nevar skaidri saprast, no kuras konkrēti VID funkcijas un uzdevuma konkrētās amatpersonas tiesība izriet. Tas savukārt rada nevajadzīgas konfliktsituācijas starp nodokļu maksātājiem un VID ierēdņiem.
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]