ADVOKĀTA PADOMI

VID BRĪDINĀJUMU APTURĒT SAIMNIECISKO DARBĪBU TAGAD VAR APSTRĪDĒT TIESĀ!

Ir noticis kas svarīgs! Iespējams vairums no Jums ir piedzīvojuši situāciju, kad VID vēršas pie Jums ar aicinājumu brīvprātīgi (piespiedu kārtā) labot deklarācijas, jo uzskata, ka darījums nav noticis vai Jūs valsts kasē samaksātie nodokļi nav pietiekami (vai kāda cita iemesla dēļ, kas šobrīd nav tik būtiski). Ja Jūs nepiekrītat un nereaģējat uz VID aicinājumiem, tad VID nosūta Jums brīdinājumu, kurā “draud” apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību, ja VID prasības (piemēram, iesniegt labotas deklarācijas) netiks izpildītas līdz noteiktajam datumam.
 
Līdz šim tika uzskatīts, ka šādu VID brīdinājumu nevar apstrīdēt tiesā. Proti, brīdinājums ir tikai procesuāla darbība, kurā nodokļa maksātājam atgādināts par pienākumu novērst pārkāpumu, vēršot uzmanību uz tiesiskajām sekām, kādas var iestāties pārkāpuma nenovēršanas gadījumā. Apstāklis, ka Jūs esat sekojuši brīdinājumā izteiktajam aicinājumam un labprātīgi novērsuši VID konstatēto pārkāpumu, nenozīmē, ka tieši minētais brīdinājums ir radījis Jums (vai Jūsu uzņēmumam) jelkādu tiesisko interešu aizskārumu.
 
Tā tas bija līdz šim…
Taču pirms paturpināt, nedaudz par pašu VID brīdinājumu apturēt saimniecisko darbību.
 
BRĪDINĀJUMS APTURĒT SAIMNIECISKO DARBĪBU
 
Administratīvais process par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu vispārīgi norit tādējādi, ka VID, konstatējot tiesību normā paredzēto gadījumu, kad nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība var tikt apturēta, brīdina nodokļu maksātāju par to. Brīdinājumā VID norāda konstatētos pārkāpumus, kas nodokļu maksātājam ir jānovērš. Ja nodokļu maksātājs brīdinājumā norādītos pārkāpumus nenovērš, VID pieņem lēmumu par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu.
 
Proti, brīdinājumā norādīto pārkāpumu nenovēršana rada konkrēta rakstura tiesiskas sekas – nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu. [Šeit gan jāpiebilst, ka likums paredz arī VID tiesības atsevišķos gadījumos apturēt saimniecisko darbību bez brīdinājuma, bet par to tad citu reizi. Šodien par brīdinājumu!]
 
Gadījumos, kad nodokļu maksātājs nenovērš brīdinājumā norādītos pārkāpumus un tāpēc tiek pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt lēmumu par saimnieciskās darbības apturēšanu. Šādā gadījumā nodokļu maksātājs ir tiesīgs izteikt iebildumus arī par brīdinājumā norādīto (piezīme – kāds atvieglojums). 😊
 
Tomēr var būt gadījumi, kad nodokļu maksātājs nepiekrīt VID brīdinājumā norādītajiem pārkāpumiem, taču izpilda brīdinājumā norādītās darbības, lai izvairītos no attiecīgajām tiesiskajām sekām – saimnieciskās darbības apturēšanas. Šādā gadījumā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu attiecīgi netiek pieņemts, un tātad nodokļu maksātājam nav pamata iesniegt pieteikumu tiesā (par šādu nepieņemtu VID lēmumu).
 
Citiem vārdiem sakot, līdz šim tas viss darbojās sekojoši:
 
1) JA PAKĻAUSIETIES VID brīdinājumā izteiktajam aicinājumam novērst it kā notikušo pārkāpumu un, piemēram, labot deklarācijas (pat, ja nepiekrītat un pat, ja to darāt tikai tādēļ, lai nepieļautu saimnieciskās darbības apturēšanu) – paši vainīgi! Sūdzēties tiesā nevar.
 
2) JA NEPAKĻAUSIES VID brīdinājumā izteiktajam aicinājumam un nenovērsīsiet trūkumus, tad Jūsu uzņēmuma saimnieciskā darbība tiks apturēta. Arī šajā gadījumā Jūs būsiet paši vainīgi! Tikai šoreiz VID lēmumu par saimniecisko darbību Jūs varēsiet apstrīdēt tiesā. Skaidrs, ka mēnesis ir pārāk ilgs laiks (un arī tad, tiesa jau neizskatīs lietu uzreiz! Paies daudz laika, kamēr tiksiet līdz lietas izskatīšanai). Tādēļ Jūs būsiet atstāti izvēles priekšā: izpildīt VID prasības (jo tikai tā var atjaunot saimniecisko darbību), vai arī pazaudēt uzņēmumu (biznesu). Lielākā daļa izvēlās pakļauties.
 
TAGAD VISS BŪS CITĀDI?
 
Nesen Augstākās tiesas Senāts nosprieda, ka tomēr brīdinājumu apturēt saimniecisko darbību nodokļu maksātājs arī var apstrīdēt tiesā! Proti, Senāts nosprieda, ka:
 
1) saimnieciskās darbības apturēšana ir ļoti būtisks ierobežojums, kas liedz komersantam nodarboties ar tā pamatmērķi – veikt saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkā. Proti, nodokļu maksātājam, kuram VID apturējis saimniecisko darbību, aizliegts veikt darījumus un pildīt maksājumu saistības.
 
2) Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka tā kā brīdinājumā norādīto pārkāpumu nenovēršana acīmredzami var novest pie nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanas, kas attiecīgi nodokļu maksātājam liegtu nodarboties ar tā pamatmērķi, brīdinājums atzīstams par starplēmumu, kas pats par sevi skar būtiskas nodokļa maksātāja tiesības un tiesiskās intereses.
 
3) Tiesībām uz tiesu neatbilst situācija, kurā nodokļu maksātājam liegta tiesību aizsardzība tikai tāpēc, ka nodokļu maksātājs brīdinājumā norādītās darbības izpilda, lai izvairītos no attiecīgajām tiesiskajām sekām, un tāpēc konkrētais administratīvais process noslēdzies ar nodokļu maksātājam labvēlīgu iznākumu (t.i., saimnieciskā darbība netika apturēta).
 
4) Tādēļ, ja nodokļu maksātājs NEPIEKRĪT brīdinājumā norādītajiem pārkāpumiem, nebūtu saprātīgi likt nodokļu maksātājam nereaģēt uz brīdinājumu, attiecīgi sagaidīt lēmumu par tā saimnieciskās darbības apturēšanu un tikai tad ļaut vērsties tiesā, lai pārbaudītu, vai nodokļu maksātājs ir pieļāvis brīdinājumā norādītos pārkāpumus. Šāds risinājums ir nesamērīgs ar sekām, kādas nodokļu maksātājam iestājas, ja tas neizpilda brīdinājumā norādīto.
 
5) Ņemot vērā minēto, nodokļu maksātājam ir tiesības prasīt brīdinājuma par saimnieciskās darbības apturēšanu tiesiskuma patstāvīgu kontroli tiesā.
 
Ja nodokļu maksātājs ir sekojis VID brīdinājumā izteiktajam aicinājumam un labprātīgi novērsis VID konstatētos pārkāpumus, tad nodokļu maksātājam ir tiesības ne vien apstrīdēt brīdinājumu, bet arī prasīt no valsts zaudējumu atlīdzinājumu, jo ir pamats uzskatīt, ka tieši brīdinājums ir radījis nodokļa maksātāja tiesisko interešu aizskārumu. Proti, nodokļu maksājumu samaksas pamats ir tas, ka nodokļu maksātājs pats precizēja deklarācijas un tādējādi deklarēja budžetā maksājamo nodokli. Taču nodokļa deklarāciju precizēšanas pamats ir tieši VID brīdinājums apturēt saimniecisko darbību, ja nodokļa maksātājs neprecizēs nodokļa deklarācijas.
 
Ziniet savas tiesības, dāmas un kungi, un visos gadījumos, kad Jūs saņemat šādus brīdinājumus, vērsieties pie Jūsu advokāta.
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]