ADVOKĀTA PADOMI

VAI PRECI IR JĀSAŅEM TIEŠI RĒĶINĀ NORĀDĪTAJAI PERSONAI?

Neliels atgādinājums tiem, kas nodarbojas ar preču piegādi Eiropas Savienībā.
 
Tā nav pirmā (nedz pēdējā reize), kad VID liedz uzņēmumam piemērot 0% PVN likmi preču piegādēm Eiropas Savienībā, ja konstatē, ka prece (lai arī faktiski tika piegādāta uz citu ES dalībvalsti) netika piegādāta
 
TIEŠI RĒĶINĀ NORĀDĪTAJAI PERSONAI.
 
Šajā sakarā jāatgādina, ka 0% PVN likmes piemērošanai preču piegādei ES, ir jāizpildās abiem zemāk norādītajiem nosacījumiem:
 
1) preču transporta pavaddokumentos un rēķinā norādītais preču saņēmējs ir uzrādījis darījuma brīdī derīgu citas dalībvalsts PVN maksātāja numuru;
 
2) preces ir nosūtītas vai transportētas no [Latvijas] uz galamērķi citā dalībvalstī, un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta pavaddokumenti.
 
Tas nozīmē, ka, lai varētu pretendēt uz PVN atbrīvojumu:
 
1) TIESĪBAS AR PRECI RĪKOTIES KĀ ĪPAŠNIEKAM ir jābūt nodotām pircējam;
 
2) un Jūs kā pārdevējs varat pierādīt, ka preces ir nosūtītas vai transportētas uz citu dalībvalsti un ka pēc šīs nosūtīšanas vai transportēšanas prece faktiski ir izvesta no [Latvijas].
 
Praksē novēroju, ka visi lieliski zina, ka precei ir jābūt faktiski izvestai no Latvijas teritorijas. Gadījumu skaits, kad tiek zīmēti tikai papīri, bet faktiski prece nekur neceļo, ir kļuvis manāmi mazāks (vismaz audita lēmumos un tiesu spriedumos tos tik bieži vairs neredzu). Visi ir iemācījušies, ka uz robežas ir uzstādītas kameras, kas fiksē iebraucošo/ izbraucošo transportlīdzekļu numurus.
Taču nepietiek tikai fiziski izvest preci! VID piešķir nozīmi arī tam, vai preci ir saņēmis pircējs, lai RĪKOTOS AR TO KĀ ĪPAŠNIEKS.
 
Lai izskaidrotu, ko tas nozīmē, atgriezīsimies pie “pirmsākumiem” un skaidrojumiem par to, kas ir “preču piegāde” PVN piemerošanas vajadzībām.
 
KAS IR PREČU PIEGĀDE?
 
Jēdziens “PREČU PIEGĀDE” ir nesaraujami saistīts ar saimniecisko darbību (kas aptver visas ražotāju, tirgotāju u.c. darbības, neatkarīgi no tās mērķiem un rezultātiem) . Tādēļ, ja ir konstatējams, ka preces vispār tikušas piegādātas par atlīdzību citai personai, tad ir konstatējams, ka ir pamats piemērot PVN regulējumu un noteikt piegādes apstākļiem atbilstošu PVN likmi.
Proti jēdziens “PREČU PIEGĀDE” ir objektīvs un ka tas ir piemērojams neatkarīgi no attiecīgo darījumu mērķiem un rezultātiem. Arī VID nav pienākuma veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu konkrētā nodokļa maksātāja nodomu, vai arī ņemt vērā uzņēmēja, kas nav šis nodokļa maksātājs, bet kurš iesaistās tajā pašā piegāžu ķēdē, nodomu. Darījumi ir piegāde, ja tie atbilst objektīviem kritērijiem, uz kuriem šis jēdziens ir balstīts.
 
KO NOZĪMĒ “RĪKOTIES KĀ ĪPAŠNIEKAM”?
Jēdziens “preču piegāde” neattiecas uz īpašumtiesību nodošanu tādās formās, kādas ir paredzētas civiltiesībās, bet tas ietver visus vienas tādas personas veiktus materiāla īpašuma nodošanas darījumus, kas PIEŠĶIR TIESĪBAS CITAI PERSONAI RĪKOTIES ar šo īpašumu tā, it kā šī persona būtu tā īpašniece.
 
Tiesībām rīkoties ar kustamu lietu kā īpašniekam NAV PRASĪTS, lai personai, kurai šī lieta ir nodota, šī lieta FIZISKI PIEDERĒTU, nedz arī lai minētā lieta tiktu tai FIZISKI TRANSPORTĒTA vai lai šī persona to FIZISKI SAŅEMTU. PVN piemērošanas vajadzībām tiesības rīkoties ar preci ir formulētas plašāk nekā civiltiesībās noteiktās īpašumtiesības. Tam, kuram ir jāuzņemas nejaušas bojāejas risks, arī ir tiesības rīkoties ar preci kā īpašniekam PVN izpratnē.
 
VAI PRECI JĀSAŅEM TIKAI RĒĶINĀ NORĀDĪTAI PRESONAI?
 
Tādējādi, pārbaudot, vai ir piemērojama 0 % PVN likme par piegādi Eiropas Savienībā, cita starpā ir jāpārbauda, vai konkrētajā gadījumā pircējam ir tikušas nodotas tiesības rīkoties ar preci kā īpašniekam, un tas ietver visu piegādātāja veikto materiāla īpašuma nodošanas darījumu pārbaudi, ar kuriem piešķirtas tiesības pircējam rīkoties ar šo īpašumu tā, it kā šī persona būtu tā īpašnieks.
 
Pat ja preces ir iegādājusies struktūra, kas nav tā pati, kura ir minēta rēķinā, un kas nav noskaidrota, NEIZSLĒDZ IESPĒJU, ka šie objektīvie kritēriji ir izpildīti. Līdz ar to DARĪJUMA KVALIFICĒŠANA PAR PREČU PIEGĀDI NEVAR TIKT PAKĀRTOTA NOSACĪJUMAM, KA PIRCĒJAM IR JĀBŪT NOSKAIDROTAM.
 
Tas nozīmē, ka apstāklis, ka prece ir izvesta uz citu ES dalībvalsti, bet to saņēma kāda cita (ne rēķinā norādītā) persona pats par sevi VĒL NENOZĪMĒ, KA PIEGĀDE NAV NOTIKUSI un attiecīgi 0% PVN likmi piemērot nevar.
 
Apstāklis, ka preci nesaņēma rēķinā norādītā persona ir pamats veikt papildus pārbaudes, nevis automātiski liegt tiesības 0% PVN piemērošanai!
 
KĀDOS GADĪJUMOS VID VAR LIEGT PIEMĒROT 0% PVN LIKMI?
 
Tomēr, ja šo pārbaužu veikšanas laikā tiks noskaidrots, ka ir notikusi shēmošana (jeb nodokļu sistēmas ļaunprātīga izmantošana vai krāpšana), Jums var tikt liegtas tiesības piemērot 0%PVN, ja:
 
1) Jūs kā preču piegādātājs zinājāt vai Jums bija jāzina par piegādes darījuma saistību ar to,
 
2) vai arī, ja neesat veicis visus saprātīgi sagaidāmos pasākumus, lai pārliecinātos, ka veiktā piegāde ES nav saistīta ar dalību šādā krāpšanā.
 
PVN krāpšana kā tāda (nevis Jūsu kā piegādātāja saistība ar to) var tikt konstatēta arī tad, ja darījumu apliecinoši dokumenti ietver nepatiesu informāciju par preces patieso galamērķi, kas var novest pie nodokļa nemaksāšanas kādā no ES dalībvalstīm.
 
Turklāt, kā ikvienā citā ar PVN apliekamajā darījumā, ir jāvērtē, vai darījumu apliecinošie dokumenti atbilst formālajām prasībām, jo, ja trūkumi ir tik lieli, ka nav iespējams pārbaudīt piegādes atbilstību materiāltiesiskajām prasībām, tas var būt pamats likmes piemērošanas apšaubīšanai.
 
Par PVN krāpšanām, kas ir saprātīgi un kas nē, esmu rakstījusi iepriekš, par ko vari lasīt manā blogā (skatīt komentāros).
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]