ADVOKĀTA PADOMI

UZMANĪBU VISIEM, KAS NODARBOJAS AR PREČU PIEGĀDĒM UZ CITĀM ES DALĪBVALSTĪM!

Iesaku izlasīt šo blogu visiem, kas nodarbojas ar preču piegādēm uz citām ES dalībvalstīm. Brīdinu, ka blogs izdevies pagarš, bet tas tikai tādēļ, lai maksimāli izskaidrotu notikušo un tā nozīmi.
 
Nesen Eiropas Savienības tiesa (EST) taisīja spriedumu, kas varētu būt kārtējais “gamechanger” 0% PVN likmes piemērošanā preču piegādēm ES.
 
Atgādināšu, ka 0% PVN likmes piemērošanai preču piegādei ES, ir jāizpildās abiem zemāk norādītajiem nosacījumiem:
 
1) preču transporta pavaddokumentos un rēķinā norādītais preču saņēmējs ir uzrādījis darījuma brīdī derīgu citas dalībvalsts PVN maksātāja numuru;
 
2) preces ir nosūtītas vai transportētas no [Latvijas] uz galamērķi citā dalībvalstī, un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta pavaddokumenti.
 
Tas nozīmē, ka, lai varētu pretendēt uz PVN atbrīvojumu:
 
1) TIESĪBAS AR PRECI RĪKOTIES KĀ ĪPAŠNIEKAM ir jābūt nodotām pircējam;
 
2) un Jūs kā pārdevējs varat pierādīt, ka preces ir nosūtītas vai transportētas uz citu dalībvalsti un ka pēc šīs nosūtīšanas vai transportēšanas prece faktiski ir izvesta no [Latvijas].
 
Nesen, mēģinot rast atbildes uz to, vai preces ir jāpiegādā TIEŠI RĒĶINĀ NORĀDĪTAJAM PREČU SAŅĒMĒJAM, Augstākās tiesas senāts norādīja, ka pārbaudot, vai ir piemērojama 0 % PVN likme par piegādi ES, cita starpā ir jāpārbauda, vai konkrētajā gadījumā pircējam ir tikušas nodotas tiesības rīkoties ar preci kā īpašniekam, un tas ietver visu piegādātāja veikto materiāla īpašuma nodošanas darījumu pārbaudi, ar kuriem piešķirtas tiesības pircējam rīkoties ar šo īpašumu tā, it kā šī persona būtu tā īpašnieks (meklē saiti komentāros).
 
Pat ja preces ir iegādājusies struktūra, kas nav tā pati, kura ir minēta rēķinā, un KAS NAV NOSKAIDROTA, NEIZSLĒDZ IESPĒJU, ka šie objektīvie kritēriji ir izpildīti. Līdz ar to DARĪJUMA KVALIFICĒŠANA PAR PREČU PIEGĀDI NEVAR TIKT PAKĀRTOTA NOSACĪJUMAM, KA PIRCĒJAM IR JĀBŪT NOSKAIDROTAM.
 
Tas nozīmē, ka apstāklis, ka prece ir izvesta uz citu ES dalībvalsti, bet to saņēma kāda cita (ne rēķinā norādītā) persona pats par sevi vēl nenozīmē, ka piegāde nav notikusi un attiecīgi 0% PVN likmi piemērot nevar. Apstāklis, ka preci nesaņēma rēķinā norādītā persona ir pamats veikt papildus pārbaudes, nevis automātiski liegt tiesības 0% PVN piemērošanai!
 
Dažas dienas atpakaļ EST taisīja spriedumu, kas paturpina tēmu par to, vai preces jāpiegādā deklarētajam vai dokumentos norādītajam saņēmējam…
 
EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA MAINA NOTEIKUMUS?
 
EST atkārtoja jau iepriekš minēto, ka atbrīvojums no PVN ir pakļauts nosacījumam, ka:
 
1) tiesības rīkoties ar preci kā īpašniekam ir nodotas pircējam, un
 
2) piegādātājs var pierādīt, ka šī prece ir nosūtīta vai transportēta uz citu dalībvalsti; un
 
3) pēc šīs nosūtīšanas vai transportēšanas minētā prece ir fiziski izvesta no nosūtīšanas vai transportēšanas sākumpunkta dalībvalsts teritorijas;
 
4) un ka preču piegāde notiek PVN maksātājam.
 
EST arī atkārtoja to, ka izņemot šos nosacījumus [VID] nevar prasīt izpildīt nevienu citu nosacījumu, lai darījumu varētu atzīt par preču piegādi vai iegādi Kopienas iekšienē, jo piegādes Kopienas iekšienē jēdziens ir objektīvs un piemērojams neatkarīgi no attiecīgo darījumu mērķiem un rezultātiem.
 
EST arī atkārtoja to, ka minētie nosacījumi paši par sevi NENOZĪMĒ, ka attiecīgo preču fiziska piegāde ir jāveic nodokļu dokumentos norādītajam saņēmējam.
 
Tātad pirmšķietami nekas nav mainījies… Viss it kā pa vecam, taču vienlaicīgi EST nosprieda, ka atbrīvojums no PVN IR JĀATSAKA piegādātājam, kurš ir piegādājis preces uz citu dalībvalsti, ja:
 
1) šis piegādātājs NAV PIERĀDĪJIS, KA ŠĪS PRECES TIKA PIEGĀDĀTAS SAŅĒMĒJAM, KURAM BIJA NODOKĻA MAKSĀTĀJA STATUSS PĒDĒJĀ MINĒTĀJĀ DALĪBVALSTĪ,
 
2) UN ja, ņemot vērā faktiskos apstākļus un piegādātāja sniegto informāciju, trūkst nepieciešamo datu, lai pārbaudītu, vai minētajam saņēmējam bija šis statuss.
 
Lai vieglāk būtu izprast, ko pateica tiesa, aplūkosim kāda Čehu piegādātāja stāstu…
 
VIENA PIEGĀDĀTĀJA STĀSTS
 
Čehijas uzņēmums pārdeva rapšu eļļu Polijas uzņēmumam AAA. Lai pierādītu, ka preču piegāde notika, Čehs iesniedza VID: preču pasūtījumus; piegādes dokumentus; CMR; svēršanas biļetes; preču kvalitātes mērīšanas apliecinājumus; pārdošanas līgumu; ekspedīcijas pamatlīgumus; bankas konta izrakstus. Citiem vārdiem sakot, iesniedza VISU, KO VIEN VARĒJA IESNIEGT, taču problēmas radīja fakts, ka Polijas uzņēmums AAA:
 
1) Neapstiprināja preču saņemšanu;
 
2) Nedeklarēja preču iegādi no Čehijas;
 
3) Nedeklarēja arī preču piegāde ES iekšienē trīspusēja darījuma veidā;
 
4) Nesamaksāja nodokli par preču iegādi.
 
“Nu jā! Pirka AAA, bet faktiski preces bija paredzētas Polijas uzņēmumam BBB, kas arī ir preču faktiskais saņēmējs!” skaidroja Čehs.
 
Čehijas VID atkal apskatījās dokumentos – tik tiešām! Atsevišķās preču pavadzīmēs (CMR) un svēršanas biļetēs kā preču īpašniece norādīts uzņēmums BBB!
 
Tikai ak neraža! PRECES SAŅEMŠANU AR SAVU PARAKSTU UN ZĪMOGU APSTIPRINĀJA CITS UZŅĒMUMS – CCC! Proti preču saņemšanu pavadzīmēs (CMR) neapstiprināja ne AAA, ne BBB (bet gan to saņemšanu apstiprināja pavisam citas struktūras – CCC).
 
“Nu mīļais Čehs, tu pat neesi pierādījis to, ka preces ir piegādātas to gala saņēmējiem ar deklarēto saņēmēju (jeb AAA) starpniecību! Tādēļ SORRY! 0% PVN šādai preču piegādei no Čehijas uz Poliju tu piemērot nevari” atbildēja VID.
 
Un ziniet… šis STĀSTS NAV PAR KRĀPŠANU! Preces bija piegādātas dokumentos norādītajās adresēs. Preces saņemšanu apstiprināja to saņēmējs (lai arī tas nebija ne AAA, ne BBB, bet gan CCC). Un Čehijas un Polijas VID bija visa nepieciešamā informācija, lai pārliecinātos par to, ka CCC ir PVN maksātājs – kā to prasa likums. Visa problēma bija tajā, ka Čehijas VID uzskatīja, ka Čehs nepierādīja, ka prece piegādāta deklarētajam saņēmējam – AAA vai BBB (ar AAA starpniecību).
 
Čehs aizgāja sūdzēties uz tiesu.
 
Tiesa apskatījās, ko iepriekš EST sprieda citās lietās un uzdevās ar jautājumu –
 
1) Vai nodokļa maksātājam ir jāpierāda, ka preces ir saņēmis KONKRĒTS (VIŅA DEKLARĒTS) SAŅĒMĒJS, kuram ir PVN statuss;
 
2) Vai arī pietiek, ja no lietas faktiem izriet, ka preces citā dalībvalstī ir saņēmis cits patiesais saņēmējs (CCC), kuram bija nodokļa maksātāja statuss (vai no lietas faktiem izriet, ka tam bija jābūt šādam statusam)?
 
Nu galu galā – prece bija piegādāta vairākus desmitus tonnu, un tādēļ grūti iedomāties, ka CCC nebija PVN maksātājs. Iepriekš taču EST jau lēma, ka pat, ja piegādātājs nav identificēts – visi nosacījumi PVN atbrīvojuma piemērošanai būs izpildīti, ja VID rīcībā, ņemot vērā visus faktus, ir nepieciešamā info, lai pārbaudītu, ka patiesajam piegādātājam bija PVN maksātāja statuss…
 
EST DOMU GĀJIENS
 
EST padomāja un atbildēja:
 
a) PVN direktīvā nav noteikuma par to, kādi pierādījumi nodokļa maksātājam ir jāiesniedz, lai piemērotu PVN atbrīvojumu.
 
b) Pēc kontroles atcelšanas uz dalībvalstu robežām VID ir grūti pārliecināties, vai preces fiziski ir izvestas no dalībvalsts teritorijas. Tādēļ šādu pārbaudi VID veic, pamatojoties galvenokārt uz nodokļa maksātāja iesniegtajiem pierādījumiem un deklarācijām;
 
c) Konkrētajā gadījumā Čehs piestādīja dokumentus, ka preces piegādātas citā dalībvalstī, bet kuru saņemšanu apliecināja CCC (kuru Čehs nebija NE DEKLARĒJIS, NE NORĀDĪJIS KĀ ŠO PREČU GALA SAŅĒMĒJUS);
 
d) Lai saņemtu atbrīvojumu no PVN, VID ir pienācīgi JĀŅEM VĒRĀ VISA TO RĪCĪBĀ ESOŠĀ INFORMĀCIJA un dokumenti, lai pārbaudītu, vai ar šiem dokumentiem attiecīgajā gadījumā VAR TICAMI PAMATOT, ka transportēto preču piegāde faktiski ir notikusi dalībvalstī, kas nav preču transportēšanas vai nosūtīšanas sākumpunkta dalībvalsts;
 
e) Katrā ziņā NEVAR PRASĪT, lai tad, JA NAV IDENTIFICĒTS ATTIECĪGO PREČU SAŅĒMĒJS, tiesību uz atbrīvojumu no PVN īstenošanas laikā NODOKĻA MAKSĀTĀJS PIERĀDĪTU, KA ŠIS SAŅĒMĒJS IR PVN MAKSĀTĀJS, CIKTĀL NO FAKTISKAJIEM APSTĀKĻIEM NOTEIKTI IZRIET, KA MINĒTAJAM SAŅĒMĒJAM NOTEIKTI BIJA ŠĀDS STATUSS;
 
f) ATBRĪVOJUMS NO PVN JĀATSAKA TIKAI TĀDĀ GADĪJUMĀ, KAD, ņemot vērā faktiskos apstākļus un neraugoties uz nodokļa maksātāja sniegto informāciju, TRŪKST NEPIECIEŠAMO DATU, LAI PĀRBAUDĪTU, VAI IR IZPILDĪTI LIKUMA NOSACĪJUMI PVN ATBRĪVOJUMA PIEMĒROŠANAI.
 
g) VID NAV PIENĀKUMA PIERĀDĪT, KA NODOKĻA MAKSĀTĀJS BIJA IESAISTĪTS PVN KRĀPŠANĀ!
SECINĀJUMI
 
Zinot, ka Čeham līdzīgas situācijas notiek uz katra soļa (un tās tik tiešām var nebūt saistītas ar PVN krāpšanu), pievērsiet rūpību dokumentiem un to, kas parakstās par preču saņemšanu, jo tas būsiet Jūs (piegādātājs) kuram būs jāpierāda, ka atbrīvojums no PVN ir piemērots pamatoti un FAKTISKAIS PREČU SAŅĒMĒJS (kas faktiski saņēma preci, bet kas ļoti ticami var nebūt norādīts dokumentos) ir PVN maksātājs preču saņemšanas dalībvalstī!
 
Neaizmirstiet, ka fakts, ka preces saņem uzņēmumi, kas NAV NODOKĻU DOKUMENTOS MINĒTIE UZŅĒMUMI, var liecināt par to, ka prece ir komercdarījuma priekšmets, kura izpildes brīdis var būt IZŠĶIROŠS atbrīvojuma no PVN piemērošanā. Proti, neaizmirstam, ka tas, vai piegādi var kvalificēt kā preču piegādi ES, ir atkarīgs no tā, vai PĀRVADĀJUMS VAR TIKT FAKTISKI ATTIECINĀTS UZ ŠO PIEGĀDI! Proti, secīgu ķēdes piegāžu gadījumā 0% PVN var attiecināt tikai uz vienu no piegādēm (uz to, uz kuru attiecināms transports!).
 
Citiem vārdiem sakot – paviršība un nevērība pret to, kas faktiski saņem preci var radīt MILZĪGUS PVN UZRĒĶINA RISKUS! Tādēļ, ja atpazīstat sevi šajā situācijā, sazinieties ar Jūsu advokātu un izvērtējiet, kā rīkoties pareizi jau tagad!
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]