ADVOKĀTA PADOMI

PVN PĀRMAKSA. VAIRS NEBŪS KĀ IEPRIEKŠ

Pagājušo piektdien jau rakstīju par to, ka Augstākā tiesa taisīja spriedumu, ar kuru mainīja kārtību, kā turpmāk tiks skatītas lietas par PVN pārmaksas atmaksu. Ja esi palaidis garām, obligāti izlasi un dalies ar šo ziņu, jo tas var paglābt Tevi vai Tavu uzņēmumu (t.i., PVN maksātāju) no kļūdas, kas var izmaksāt simtus vai tūkstošus euro.
 
Būtiski norādīt, ka šis blogs skar ne tikai gadījumus, kad veidojas PVN pārmaksa, bet gan visus gadījumus, kad VID atsaka atzīt personas tiesības uz samaksātā PVN atskaitīšanu priekšnodoklī! PVN pārmaksa tiek pieminēta – labākai uztverei! 😊
 
Tiem, kas palaida garām, atgādināšu, ka:
 
  1. Iepriekš (daudzus jo daudzus gadus) valdīja uzskats, ka tad, kad personai rodas PVN pārmaksa, tad, lūdzot šo PVN pārmaksu atmaksāt vai novirzīt citu nodokļu nomaksai, persona pēc būtības lūdz piešķirt sev vēl nepiemītošas tiesības uz šo PVN pārmaksu. Tādēļ VID atteikums (jebkādu iemeslu dēļ) atmaksāt šai personai PVN pārmaksu NEKO NEMAINA PERSONAS TIESISKAJĀ STĀVOKLĪ.
 
  2. Līdz ar to, ja attiecībā uz personu bija izdots šāds VID lēmums, TAD ŠĪ PERSONA VARĒJA JEBKURĀ LAIKĀ VĒLREIZ VĒRSTIES AR IESNIEGUMU IESTĀDĒ, ATKĀRTOTI IZSAKOT LŪGUMU IZDOT LABVĒLĪGU POZITĪVU ADMINISTRATĪVO AKTU jeb izdot lēmumu, ar kuru tiek atmaksāta PVN pārmaksa (vai vienkārši atzītas tiesības uz samaksātā PVN atskaitīšanu priekšnodoklī). Turklāt, vēršoties iestādē atkārtoti, personai nebija jānorāda uz kādiem īpašiem jaunatklātiem apstākļiem, vai citādi jāpamato tas, kāpēc iestādei ir jāuzsāk administratīvā lietvedība atkārtoti. Savukārt VID nedrīkstēja atteikt izskatīt šādu iesniegumu pēc būtības.
 
   3. Un tā tas strādāja daudzus jo daudzus gadus… Tā vietā, lai uzreiz vērstos VID vai tiesā ar sūdzībām, personas savāca papildus pierādījumus un vērsās ar iesniegumu atkārtoti.
 
Piemēram, persona iegādājās nelietotu nekustamo īpašumu – dzīvokli daudzstāvu dzīvokļu mājā. Šāds pirkums automātiski rada VID jautājumus par to, kā šāds dzīvoklis tiks izmantots, jo to var izmantot:
 
• gan ar PVN apliekamos darījumos (piemēram, izīrējot īstermiņā caur Booking.com vai AirBnB jeb sniedzot viesnīcas pakalpojumus),
 
• gan arī ar PVN neapliekamajos darījumos – izīrējot ilgtermiņā.
 
Ja brīdī, kad VID uzsāk PVN deklarāciju pārbaudi, dzīvoklis vēl netiek izīrēts īstermiņā (t.i., viesnīcas pakalpojumi vēl netiek sniegti), un trūkst pierādījumu nodomam, ka tas jebkad tiks izmantots kā viesnīcas numuriņš, tad apstāklis, ka VID atteica atmaksāt pārmaksāto PVN neradīja šķērsli šai personai vērsties VID ar atkārtotu iesniegumu (un papildus pierādījumiem) arī vēlāk.
 
D. Ja tomēr VID turpināja atteikt atmaksāt pārmaksāto PVN, tad persona varēja vērsties tiesā ar pieteikumu par LABVĒLĪGA ADMINISTRATĪVĀ AKTA IZDOŠANU.
 
TAGAD VISS BŪS SAVĀDĀK
 
Tomēr nesen Augstākā tiesa nosprieda, ka:
 
  1. PVN pārmaksa ir nodokļa maksātāja īpašums. Tādēļ šo līdzekļu paturēšana valsts rīcībā, liedzot personai iespēju ar to rīkoties, ir tiesību uz īpašumu ierobežojums
 
   2. VID, neapstiprinot un neatmaksājot pārmaksu, izdod nelabvēlīgu administratīvo aktu, AR KURU ATSAKA ATZĪT UN ĪSTENOT ŠĪS TIESĪBAS.
 
   3. Tādēļ neatkarīgi no tā, vai ar priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegumu ir pamatots lēmums par papildu nodokļa aprēķinu vai nodokļa pārmaksas apstiprināšanas un atmaksas atteikums, VID tas ir jāuztver kā nodokļa maksātājam piemītošu un likumā noteikti paredzētu tiesību liegšana, KAS IR PAMATOJAMA KĀ NELABVĒLĪGS ADMINISTRATĪVAIS AKTS.
 
Tas savukārt nozīmē, ka vērsties VID ar atkārtotiem iesniegumiem atmaksāt pārmaksāto PVN – VAIRS NEVARĒS. Ja VID, veicot PVN deklarāciju pārbaudi, atsaka atzīt personas tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu, tad ŠĀDS LĒMUMS IR PIELĪDZINĀMS VID AUDITA LĒMUMAM! Un nav būtiski, vai šāda VID lēmuma rezultātā palielinātas vai samazinās personas saistības pret valsts budžetu.
 
Attiecīgi, ja šāds VID lēmums netiks apstrīdēts viena mēneša laikā, tad tas KĻŪS NEAPSTRĪDAMS, un VID nebūs pienākuma izskatīt iesniegumu par PVN atmaksu atkārtoti. Lai atjaunotu administratīvo lietvedību par tiesībām atskaitīt priekšnodoklī samaksāto PVN, būs jālūdz atjaunot procesuālo termiņu VID lēmuma apstrīdēšanai… un attiecīgi jānorāda uz kādiem īpašiem apstākļiem, kuru dēļ Jūs nevarējāt apstrīdēt VID lēmumu laicīgi. Ja vien tā nebūs kāda iestādes kļūda, jaunatklātie apstākļi vai kādi jo īpaši neparasti apstākļi, atjaunot termiņu būs teju neiespējami. Attiecīgi – ZAUDĒTA IESPĒJA, ZAUDĒTI SIMTI VAI TŪKSTOŠI EURO.
 
Tādēļ turpmāk, saņemot VID lēmumu, ar kuru Jums tiek atteiktas tiesības atskaitīt samaksāto PVN priekšnodoklī, šādu VID LĒMUMU IR JĀAPSTRĪD! Izņemot, ja Jūs tam piekrītat, vai lēmuma apstrīdēšana ir ekonomiski nepamatota (t.i., strīdēties ar VID ir pārāk dārgi un izmaksas būtiski pārsniedz pārmaksāto PVN).
 
CITĀDA KĀRTĪBA ARĪ TIESĀ
 
Tomēr mainoties kārtībai iestādē, mainās arī kārtība, kādā tiesa turpmāk veiks kontroli pār šādiem VID lēmumiem neatzīt personas tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu.
 
Proti, tā kā šādi VID lēmumi turpmāk tiks uzskatīti par NEGATĪVIEM ADMINISTRATĪVAJIEM AKTIEM, tad tiesa būs ierobežota vērtēt tādu pamatojumu priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanai, kas nav norādīts administratīvajā aktā.
 
Arī tad, ja procesuāli lieta ir par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par tiesībām uz PVN pārmaksas apstiprināšanu, tiesai nebūs pašai pēc savas iniciatīvas jāpārbauda visi iespējamie šķēršļi, kas varētu būt tiesību atskaitīt priekšnodokli īstenošanai. Tiesas pārbaudes apjoma robežas tieši attiecībā uz priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām nosaka VID LĒMUMĀ NORĀDĪTAIS PAMATOJUMS.
 
Piemēram, ja VID lēmumā atteikt apstiprināt un atmaksāt PVN pārmaksu VID kā vienīgo pamatojumu ir norādījis, ka pārmaksas apstiprināšana un atmaksa tiek atteikta tādēļ, ka VID ir konstatējis darījuma saistību ar ļaunprātīgu PVN sistēmas izmantošanu un attiecīgi ir liedzamas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības par šo darījumu, tad šā apstākļa neapstiprināšanās gadījumā tiesai NAV PAMATA PĀRBAUDĪT to, vai priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības nebūtu liedzamas, piemēram, tādēļ, ka darījumiem nav saiknes ar nodokļu maksātāja saimniecisko darbību. Tas pēc būtības būtu atšķirīgs pamatojums nelabvēlīgam administratīvajam aktam par tiesību uz priekšnodokļa atskaitīšanu liegšanu.
 
Turklāt jāievēro, ka gadījumā, ja lēmums par pārmaksas neapstiprināšanu un neatmaksāšanu nav pieņemts audita rezultātā, tad arī tiesai NAV JĀVEIC IZMEKLĒŠANA tādā apjomā un dziļumā, kas būtībā aizvietotu auditu, kuru VID nav veicis.
 
BAŽAS PAR ESOŠAJĀM LIETĀM
 
Ja Jūs piedzīvojāt VID atteikumu atzīt tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par kādiem darījumiem, un Jūs šo lēmumu neapstrīdējāt, jo plānojāt savākt pierādījumus un vērsties VID atkārtoti mazliet vēlāk, tad ļoti ticami Jūs vairs nevarēsiet to izdarīt, un esat zaudējuši iespēju atgūt pārmaksāto PVN. ☹
 
Ja VID tieši šobrīd izskata Jūsu atkārtoto iesniegumu – tad ļoti iespējams, arī Jūs jau tuvākajā nākotnē varat saņemt atteikumu atmaksāt Jūs PVN, jo esat nokavējis termiņu VID (sākotnējā) lēmuma apstrīdēšanai.
 
Ja esat vērsies tiesā pēc tam, kad VID atkārtoti izskatīja Jūsu iesniegumus atzīt tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par kādu darījumu (proti, sākotnējais VID atteikums netika apstrīdēts), tad šobrīd ir liels jautājums, kā rīkosies tiesa… Vismaz teorētiski VID varētu vērsties tiesā ar lūgumu izbeigt administratīvo lietvedību, jo netika ievērota lēmuma apstrīdēšanas kārtība. Un attiecīgi… Jūs arī varat zaudēt savu pārmaksātu PVN.
 
Jebkurā no šiem gadījumiem silti iesaku vērsties pie Jūsu advokāta un izrunāt rīcības plānu viena vai otra iznākuma gadījumā.
 
Savulaik Satversmes tiesa atzina, ka VID ilggadējā prakse radīja nodokļu maksātājā tiesisko paļāvību, kas ir aizsardzības vērta. Ļoti gribās cerēt, ka nepiedzīvosim “vilni” ar VID vai tiesas lēmumiem izbeigt administratīvo lietvedību, jo nebijāt apstrīdējuši sākotnējo VID atteikumu..
 
Jūsu Alisa
 
P.S. Nekad nelūdzu dalīties ar šādām ziņām, tomēr šoreiz lūgšu… Jo vairāk uzņēmēju tiks brīdināti, jo mazāk būs to, kas šāda šķietami nevainīga sprieduma rezultātā pazaudēs iespēju jebkad atgūt pārmaksāto PVN.

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]