ADVOKĀTA PADOMI

MAKSA PAR SPORTA NODARBĪBĀM & SACENSĪBĀM BŪS MAZĀKA…IESPĒJAMS

Ziemassvētki. Dāvanu laiks. Par tādām dāvanām parūpējās arī mūsu tautas kalpi.
 
No nākamā gada ar PVN vairs neapliks:
 
1) biedrību un nodibinājumu noteikto dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās, kas organizētas atbilstoši sporta jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām; un
 
2) maksu par sporta nodarbību, kuru sniedz biedrību un nodibinājumu reģistrē reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kurš īsteno atbilstoši licencētu programmu sporta jomā; un
 
3) maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuras organizētas atbilstoši izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;
 
Allaž apbrīnoju tautas kalpu prasmi rakstīt likumus tā, lai skan skaisti, bet nesaprotami! 😊 Īpaši patīk tās mūžīgās atsauces uz nenosauktām likuma normām un prasībām, kas liek parastajiem ļaudīm prātot, ko tad likumdevējs vēlējies pateikt un uz kādām prasībām tas atsaucas. Diemžēl šis gadījums nav izņēmums… 😊 Tāpēc nedaudz apskatīsim šīs normas dziļāk..
 
KAS VARĒS PIEMĒROT ATBRĪVOJUMU NO PVN?
 
Likums paredz, ka biedrība var nepiemērot PVN dalības maksai par SPORTA SACENSĪBĀM, kas organizētas atbilstoši sporta jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Tā kā ar SPORTA SACENSĪBĀM saprot jebkuru pasākumu labāko sportistu vai komandu noteikšanai, KURŠ NORIS ATBILSTOŠI SACENSĪBU ORGANIZATORA APSTIPRINĀTAM SACENSĪBU NOLIKUMAM, tad biedrība var nepiemērot PVN dalības maksai par jebkura veida sporta sacensībām, ja vien tai ir izstrādāts šāds sporta sacensību nolikums. Prasības sacensības nolikumam ir noteiktas Sporta likumā (un tās ir diezgan vienkāršas…).
 
Tāpat likums paredz, ka biedrība var nepiemērot PVN maksai par SPORTA NODARBĪBĀM. Ar SPORTA nodarbību saprot jebkuru sporta treniņu jeb procesu prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, saglabāšanai un pilnveidošanai sportā. Tā kā šāda nodarbība ir saistīta ar izglītošanu, tad uz biedrību attiecināmas Izglītības likuma prasības, kas noteic, ka interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, PĒC ATTIECĪGAS LICENCES SAŅEMŠANAS PAŠVALDĪBĀ. Tātad, ja vien biedrība ir saņēmusi licenci pašvaldībā, tad tā var nepiemērot PVN maksai par sporta nodarbībām.
 
Savukārt bērnu nometne ir mērķtiecīgi organizēts pasākums, kurā vairāk nekā puse dalībnieku ir bērni un kas paredzēts, lai saskaņā ar nometnes programmu nodrošinātu dalībnieku saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sekmētu vispusīgu attīstību. Nometņu organizēšanas un darbības kārtību reglamentē Izglītības likums un MK noteikumi. Tādēļ, ja vien biedrības organizētā nometne atbilst šīm prasībām, biedrība ir tiesīga nepiemērot PVN maksai par dalību šādā nometnē.
 
KAS VARĒS SAŅEMT PAKALPOJUMUS?
 
Minētais atbrīvojums no PVN būs piemērojams, neatkarīgi no pārstāvētā sporta veida! Arī maksai par golfa kluba nodarbību varēs nepiemērot PVN, ja golfa klubs atbilst minētajām prasībām! 😊
Vienīgais nosacījums, lai sniegtie pakalpojumi ir saistīti ar sportu un būtiski, lai ar to varētu nodarboties, bet šo pakalpojumu faktiskajiem saņēmējiem ir jābūt PERSONĀM, KAS NODARBOJAS AR SPORTU. Atbrīvojums no PVN nedarbosies uz, piemēram, sporta kluba darbību, kas nav saistīta ar sportu, piemēram, padomiem tirgzinībās un sponsoru piesaistīšanā.
Turklāt atbrīvojums attieksies uz personām bez vecuma ierobežojuma. Līdz šim, PVN atbrīvojums maksai par uzturēšanos atpūtas un sporta nometnēs bija piemērojams tikai par bērnu līdz 18 gadu vecumam. Turpmāk, šāda vecuma ierobežojuma vairs nebūs! 😊
 
PRASĪBAS GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANAI
 
Būtiski norādīt, ka minētais atbrīvojums maksai par sporta nodarbībām un sacensībām būs piemērojams AR NOSACĪJUMU, ka biedrība NEDRĪKST GŪT IENĀKUMUS no minēto sacensību vai sporta nodarbību organizēšanas. Šāds nosacījums ir pamatots ar to, ka biedrības drīkst veikt saimniecisko darbību tikai kā papilddarbību, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma statūtos noteikto mērķi.
 
Lai biedrības spētu pierādīt, ka papildu ienākumu gūšana nav sacensību vai nodarbību organizēšanas mērķis, biedrībām un nodibinājumiem būs jāveic sacensību un nodarbību pašizmaksu aprēķins. Proti, tāpat kā līdz šim biedrībai būs jānodala sava darbība, kuru veic statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai bez peļņas gūšanas rakstura, no saimnieciskās darbības, kuru veic par atlīdzību, gūstot peļņu. Tas nozīmē, ka biedrībām un nodibinājumiem ir jāveic saņemtās dalības maksas un maksas par sporta nodarbību izlietojuma atsevišķa uzskaite.
 
Lai arī minētā prasība izriet no PVN Direktīvas, kas noteic, ka PVN atbrīvojumu nedrīkst piemērot, ja šo pakalpojumu sniegšanas pamatmērķis ir gūt papildu ienākumus, konkurējot ar komercuzņēmumu darījumiem, par kuriem uzliek PVN, tomēr atbilstoši nesenajam Augstākās tiesas spriedumam biedrības statūtos noteiktā pamatdarbība (mērķis) var būt ar komerciāla rakstura iezīmēm. Būtisks ir tas, kā biedrība izlieto šos papildu iegūtos līdzekļus.
 
Iespējams tāpēc, likumā ierakstīja arī teikumu, ka, gadījumā ja tomēr no sporta sacensību vai sporta nodarbību organizēšanas tiek gūti papildu ienākumi, tie ir novirzāmi biedrības vai nodibinājuma mērķu nodrošināšanai sporta jomā vai nodarbību nodrošināšanai vai pilnveidošanai. Tikai šādā gadījumā biedrība (kas tomēr gūst papildu ienākumus no minētām aktivitātēm) PVN atbrīvojumu var piemērot.
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]