ADVOKĀTA PADOMI

MAINĪS KĀRTĪBU ZAUDĒTIEM PARĀDIEM

Preču piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji var samazināt valsts budžetā maksājamo PVN par zaudētā parāda PVN summu. Tomēr, lai samazinātu samaksāto PVN un tādējādi mazinātu zaudētā parāda summu, ir jāizpilda likumā noteiktos nosacījumus.

Spēkā esošais regulējums netika pārskatīts jau daudzus gadus, kā dēļ tas neatbilst šā brīža ekonomiskai situācijai. Tādēļ ir plānots šo regulējumu mainīt.

KĀ TAS IR ŠOBRĪD?

Pieņemsim Jūsu uzņēmums piegādāja pircējam – SIA Parādnieks – preci par kopējo vērtību 1500 EUR (bez PVN). SIA Parādnieks par preci nesamaksāja un “pazuda” ar visu preci.

Vispārīgā gadījumā zaudētais parāds (neskaitot PVN) ir apliekams ar UIN, izņemot atsevišķus gadījumus (piemēram, ir pabeigts SIA Parādnieks maksātnespējas process, utt.). Ja nevēlaties maksāt UIN, tad Jums ir iespēja izveidot uzkrājumu nedrošiem parādiem, un tādā gadījumā UIN nav jāmaksā 36 mēnešus no uzkrājuma izveidošanas brīža.

Tomēr uzkrājumu izveidošana nedod iespēju veikt PVN deklarāciju korekciju!

Lai Jūsu uzņēmums būtu tiesīgs koriģēt PVN deklarāciju un atgūt samaksāto PVN par SIA Parādnieks izrakstīto rēķinu, tad ir jāizpildās virknei prasību, kuras turklāt atšķiras atkarībā no tā, vai parāds (bez PVN) ir mazāks vai lielāks par 430 EUR.

Zemāk sniedzu šo prasību uzskaitījumu, izceļot tās, kuras ir paredzēts mainīt… vieglākai uztverei. 😊

JA PARĀDS IR MAZĀKS par 430 EUR (bez PVN), tad jāizpildās VISIEM zemāk minētajiem nosacījumiem:

– SIA Parādnieks parāds radās pēdējo 3 taksācijas gadu laikā;

– SIA Parādnieks ir izrakstīts rēķins;

– par veikto darījumu ir aprēķināts PVN, un tas ir norādīts attiecīgā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā;

– SIA Parādnieks un Jūsu uzņēmums nav saistītas personas;

– Jūsu uzņēmums pārtrauca SIA Parādnieks piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus vismaz pirms SEŠIEM MĒNEŠIEM un attiecības ar SIA Parādnieks nav atjaunotas;

– zaudētā parāda summa ir norakstīta no nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu summas vai tieši zaudējumos (izdevumos) kārtējā taksācijas periodā vai kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem;

– Jūsu uzņēmums nav nodevis (cedējis) savas prasījuma tiesības citai personai;

– Jūsu uzņēmums var pierādīt, ka ir veicis pasākumus zaudētā parāda atgūšanai (lai arī var patstāvīgi izlemt to, kādas tieši darbības/pasākumus parāda piedziņai un atgūšanai tas veiks un kādos termiņos, par šādām pierādāmām darbībām var tikt uzskatītas, piemēram, sarakste ar parādnieku, nosūtīts lūgums, atgādinājums vai brīdinājums u.tml);

– Jūsu uzņēmums LĪDZ PĒCTAKSĀCIJAS GADA 1.MARTAM ir nosūtījis SIA Parādnieks, kurš ir vai kurš bija PVN maksātājs preču piegādes brīdī, informāciju par to, ka attiecīgais parāds tiek uzskatīts par zaudēto parādu.

Turklāt, lai veiktu PVN deklarāciju korekciju un atgūtu samaksāto PVN, Jūsu uzņēmumam pašam parāda atgūšanas brīdī ir jābūt PVN MAKSĀTĀJAM.

PVN par zaudēto parādu Jūsu uzņēmumam ir jānorāda pēctaksācijas gada MARTA VAI PĒCTAKSĀCIJAS GADA PIRMĀ CETURKŠŅA NODOKĻA DEKLARĀCIJĀ.

.
.
JA PARĀDS IR LIELĀKS par 430 EUR (bez PVN), tad jāizpildās VISIEM iepriekš minētajiem nosacījumiem UN ir jābūt tiesas spriedumam par parāda piedziņu no SIA Parādnieks UN tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību.
.
.

JA SIA PARĀDNIEKAM PASLUDINĀTA MAKSĀTNESPĒJA, tad Jūsu uzņēmumam ir tiesības samazināt budžetā maksājamo PVN par zaudētā parāda nodokļa summu, ja izpildītas visas minētās prasības (izņemot par preču piegādes/ pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas termiņu) UN ja zaudētā parāda nodokļa summa ir ATZĪTA SASKAŅĀ AR KREDITORU PRASĪJUMU REĢISTRU, kad tiesa ir apstiprinājusi SIA Parādnieks maksātnespējas procedūras pabeigšanu, vai, ja parādnieks ir fiziskā persona, — kad tiesa ir apstiprinājusi bankrota procedūras pabeigšanu.

Praksē novēroju, ka bieži uzņēmumi nespēj izpildīt visas minētās prasības… un ir spiesti “norīt” zaudēto parādu un valstī samaksāto PVN.

KĀ TAS BŪS NO 2024.GADA 1. JANVĀRA?

No 2024. gada 1.janvāra plāno grozīt esošo kārtību, paredzot, ka, zaudētā parāda vērtība vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam bez PVN ir 1 000 EUR (iepriekš 430 EUR). Lai arī vairākums no iepriekš minētajiem nosacījumiem paliek spēkā, tomēr tiek skaidrots, kas kāds parāds tiek uzskatīts par zaudēto parādu, kā arī tiek atvieglotas atsevišķas prasības. Proti, atgūt samaksāto PVN varēs, ja:

– preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana SIA Parādnieks ir pārtraukta VISMAZ PIRMS 3 MĒNEŠIEM (iepriekš pirms 6 mēnešiem). Proti, samazināt maksājamā PVN apmēru varēs ātrāk;

– PVN summu par zaudēto parādu varēs norādīt, iesniedzot JEBKURU (KĀRTĒJO) PVN DEKLARĀCIJU (šobrīd – līdz pēctaksācijas gada marta vai pēctaksācijas gada pirmā ceturkšņa nodokļa deklarācijā);

– Informāciju par to, ka attiecīgais parāds tiek uzskatīts par zaudēto parādu, Jūsu uzņēmums varēs nosūtīt parādniekam pēc tam, kad visi nosacījumi ir izpildīti (iepriekš – līdz pēctaksācijas gada 1.martam);

– Arī tad, ja Jūsu uzņēmums būs izslēgts no PVN maksātāju reģistra, tam būs tiesības valsts budžetā maksājamo PVN summu samazināt par zaudētā parāda PVN summu, norādot to PVN deklarācijā par pēdējo taksācijas periodu. 😊

JA SIA PARĀDNIEKAM PASLUDINĀTA MAKSĀTNESPĒJA, tad Jūsu uzņēmumam ir tiesības samazināt budžetā maksājamo PVN par zaudētā parāda nodokļa summu, ja izpildītas visas minētās prasības (izņemot par preču piegādes/ pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas termiņu) kad tiesa ir apstiprinājusi SIA Parādnieks maksātnespējas procedūras pabeigšanu, vai, ja parādnieks ir fiziskā persona, — kad tiesa ir apstiprinājusi bankrota procedūras pabeigšanu. Zaudētā parāda summai vairs nav jābūt ATZĪTAI SASKAŅĀ AR KREDITORU PRASĪJUMU REĢISTRU. Proti tādā veidā tiek atvieglota maksātnespējas procesa gadījuma kārtība, nosakot zaudēto parādu atgūšanu jau uzsākot maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesu (arī ārpustiesas kārtībā).

Jaunā kārtība attieksies tikai uz rēķiniem, kas izrakstīti, sākot ar 2024.gada 1.janvāri.

Likumprojektu vēl skatīs Saeima, taču pašlaik nav pazīmju, ka tas varētu nenotikt. 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]