ADVOKĀTA PADOMI

10 SVARĪGAS ATZIŅAS PVN KRĀPŠANAS LIETĀS, KAS VAR MAINĪT LIETAS IZNĀKUMU STRĪDĀ AR VID

Turpinām par labo un vērtīgo, aizvadot pēdējās 2022.gada dienas.. 😊

Tā gadījās, ka aizejošā gada beigās gan Latvijas administratīvās tiesas, gan arī Eiropas Savienības tiesa taisīja vairākus uzņēmējiem labvēlīgus spriedumus PVN krāpšanas lietās, atzīstot par nepamatotiem VID centienus neatzīt darījumus (jebkādu, pat mazāko trūkumu dēļ dokumentos) un liegt uzņēmumiem:

1)      tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitīšanu preču iegādes darījumos;

2)      tiesības piemērot 0% PVN preču piegādes darījumos.

Zemāk “Jaungada” apkopojums ar vērtīgākām tiesu atziņām par tādu nodokļa maksātāju (NM) kā Jūs… 😊

  1.     PREČU PIEGĀDES DOKUMENTUS PARAKSTĪJA NEIDENTIFICĒTA PERSONA

No nodokļu maksātāja (NM) ir sagaidāms, ka tas sagādās pierādījumus par preces transportēšanu uz galamērķi citā dalībvalstī, bet tas nevar ietekmēt to, kura darījumu partnera amatpersona vai darbinieks parakstās par preču saņemšanu un vai paraksti ir atšifrēti.

Tas, ka par preču saņemšanu parakstījusies persona, kas iepriekš darījuma dokumentos nav norādīta vai ka paraksts nav atšifrēts, pats par sevi neliecina par dokumentu formālu noformēšanu, ja vien nepastāv citas nopietnas indikācijas tam, ka preces nav izvestas no valsts un darījuma partneris tās nav saņēmis.

Tiesību normas neparedz, ka par preču saņemšanu jāparakstās tai pašai personai, kura parakstījusi darījuma dokumentus vai tikusi norādīta kā kontaktpersona. Uzņēmumos var tikt nodarbināti vairāki darbinieki ar atšķirīgiem pienākumiem un atbildību. Persona, kura organizējusi darījumu, var nebūt atbildīga par piegādāto preču saņemšanu uzņēmuma noliktavā.

  1. CMR NAV NORĀDĪTS TRANSPORLĪDZEKLIS

Attiecībā uz VID iebildumiem, ka noformētajā CMR nav norādīta informācija par pārvadājumā izmantoto transportlīdzekli, tiesa norāda, ka NM, sagatavojot CMR, nevarēja būt zināms konkrēts transportlīdzeklis, kas tiks izmantots pakalpojuma sniegšanā. NM ir pierādījis preču izvešanu no Latvijas un transportēšanu uz galamērķi citā dalībvalstī. Formāli iebildumi pret transportēšanas pavadzīmes saturu, par ko NM nav atbildīgs, nevar ietekmēt iepriekš minēto secinājumu. Šaubu gadījumā VID bija jāpieprasa informācija no pārvadātāja.

  1. DOKUMENTOS NAV NORĀDĪTI IMEI KODI

IMEI kodu norādīšana darījumu dokumentos ir tikai darījumu partneru izvēle, bet tie paši par sevi ne apstiprina, ne arī rada pamatu apšaubīt darījumu norisi

Telefonu IMEI kodu neesība nevar būt šķērslis tam, lai darījumus nevarētu izsekot, un nav pamata apšaubīt, ka saņemtā prece no preču piegādātāja ir tieši tā pati, kas tiek nosūtīta tālāk klientam, atsevišķi nefiksējot mobilo telefonu IMEI kodus.

VID nevar pieprasīt uzņēmējam, lai nodokļa rēķinā tiktu norādīta tāda informācija, kas nav tieši paredzēta PVN likumā un PVN Direktīvas noteikumos. Tādējādi apstāklis, ka uzņēmēja nodokļa rēķinos nav norādīti ierīču IMEI kodi, nevar būt pamats, lai secinātu, ka nav iespējams identificēt pārdoto preci.

  1. NAV ZINĀMS, KAS FAKTISKI TIKA PĀRVADĀTS

VID nepamatoti transportēšanas dokumentus aplūko atrauti no citiem konkrēto darījumu apliecinošiem dokumentiem, secinot, piemēram, ka transportēšanas dokumenti apliecina tikai to, ka no Latvijas uz attiecīgo galamērķa valsti ir vesta kāda (neidentificējama) prece. Transportēšanas dokumenti satur atsauci uz attiecīgo rēķinu, kurš savukārt satur nosūtīto preču aprakstu. Tādējādi – pretēji VID norādītajam – ir pamats pieņemt, ka pārvadātājs ir transportējis tieši attiecīgajos rēķinos norādītās – nevis kādas citas neidentificētas – preces.

  1. DARĪJUMA PARTNERI NAV SADARBOJUŠIES AR VID

Vērtējot minēto ārvalsts nodokļu administrāciju sniegto informāciju, tiesa neizslēdz iespēju, ka nodokļu maksātāja darījumu partneri nav godprātīgi pildījuši savas nodokļu saistības. Turklāt darījuma partneris (X) arī izslēgts no nodokļu maksātāju reģistriem. Tomēr no lietā konstatētā neizriet, ka uzņēmumi nav darbojušies jau strīdus darījumu slēgšanas laikā, NM būtu par to zinājis un būtu apzināti iesaistījies PVN sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā.

Kopumā ir iespējams secināt, ka minētie uzņēmumi nav izpildījuši savas nodokļa saistības un nav sadarbojušies ar VID, tomēr nekas neliecina par to, ka nodokļu maksātājs zināja vai tam vajadzēja zināt par preču saņēmēja iespējamu saistību ar nodokļa sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.

Nodokļu maksātājs ir pārliecinājies, ka visiem minētajiem uzņēmumiem darījumu slēgšanas brīdī ir derīgs PVN maksātāja reģistrācijas numurs, darījumu norises kārtība kopumā neatšķiras no citiem NM īstenotajiem un VID neapstrīdētajiem darījumiem, NM ir saņēmis samaksu par piegādātajām precēm.

  1. UZŅĒMUMS JAU IEPRIEKŠ IR SADARBOJIES AR CITIEM “ŠAUBĪGIEM” DARĪJUMA PARTNERIEM

VID nav norādījis uz apstākļiem, kas ļautu pamatoti apšaubīt NM labticību. Par šādu apstākli katrā ziņā nav uzskatāma norāde, ka arī citās tiesvedības ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir regulāri sadarbojies ar tādiem darījumu partneriem, kuri nedeklarē iegādes darījumus no nodokļu maksātāja. No Tiesu informācijas sistēmā pieejamām ziņām neizriet, ka kādā no nodokļu maksātāja uzsāktajām tiesvedībām ir spēkā stājies tiesas nolēmums, kurā būtu konstatēti dienesta norādītie fakti. Ziņas par preču saņēmēja negodprātīgu rīcību nav pamats automātiskam secinājumam, ka arī preču pārdevējs ir bijis negodprātīgs.

  1.     UZŅĒMUMS ZINĀJA VAI TAM VAJADZĒJA ZINĀT PAR PVN KRĀPŠANU

VID nevar aprobežoties ar konstatējumu, ka darījums ir daļa no cirkulāras rēķinu izrakstīšanas ķēdes

VID, pirmkārt, ir precīzi jāraksturo apstākļi, kas veido krāpšanu, un jāsniedz pierādījumi par krāpniecisku rīcību un, otrkārt, jāpierāda, ka NM ir aktīvi piedalījies šajā krāpšanā vai ka tas zināja vai tam bija jāzina, bet tas obligāti nenozīmē, ka būtu jāidentificē visi dalībnieki, kas ir piedalījušies krāpšanā, kā arī šo dalībnieku attiecīgās darbības.

  1.     DARĪJUMA PUSES SAVSTARPĒJI CITS CITU ZINĀJA

Tas vien, ka piegāžu ķēdes, kurā ietilpst šis darījums, dalībnieki savstarpēji cits citu ir zinājuši, nav pietiekams apstāklis, lai konstatētu NM dalību krāpšanā.

  1.     JA VIEN NM BŪTU RŪPĪGĀKS, NM ZINĀTU, KA PIEDALĀS KRĀPŠANĀ

VID drīkst atteikumu pamatot ar pierādījumiem, kas pierāda nevis dalību krāpšanā, bet gan faktu, ka NM, ja viņš būtu izrādījis visu pienācīgo rūpību, būtu varējis zināt, ka attiecīgais darījums ir iesaistīts šādā krāpšanā.

Ja pastāv norādes, kas dod pamatu aizdomām par nelikumībām vai krāpšanu, ir OK, ka no NM tiek prasīts izrādīt lielāku rūpību. Tomēr no NM nevar prasīt, lai viņš veiktu sarežģītas un padziļinātas pārbaudes, kādas var veikt VID.

 

  1. NM NAV IEVĒROJIS PIENĀKUMUS, KAS IZRIET NO TIESĪBU NORMĀM

 

Nedrīkst atteikt tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu, pamatojoties uz to vien, ka NM nav ievērojis pienākumus, kas izriet no valsts vai Eiropas Savienības tiesību normām par pārtikas ķēdes drošumu. Tomēr  tas var būt viens no elementiem, ko VID var ņemt vērā, lai konstatētu krāpšanu.

 Jūsu Alisa 

Saistītie rakst:

VAIRS NENOSLĒPTIES! DIGITĀLĀM PLATFORMĀM BŪS JĀZIŅO PAR PĀRDEVĒJIEM UN VIŅU IENĀKUMIEM…

 

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]